Infoa.fi -palvelun yleiset sopimusehdot

1 YLEISTÄ

Soveltaminen ja voimassaolo

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Infoa.fi -palvelun (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) yritys- ja yhteisöasiakkaille (jatkossa Asiakas) toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin (jäljempänä ”Palvelu”), ellei sopimuskohtaisesti (jäljempänä ”Sopimus”) kirjallisesti toisin sovita. Palvelun käyttöönotto edellyttää näiden yleisten sopimusehtojen hyväksymistäYleiset sopimusehdot tulevat voimaan 29.3.2018, ja ovat voimassa toistaiseksi.

1.2 Kohde

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Palveluntarjoajan internet-pohjaisia tuotteita ja -palveluita, joihin Asiakkaalle myönnetään käyttösoikeus.

2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA MUUTOKSET

Sopimus syntyy kun jokin seuraavista tilanteista toteutuu: a) kun asiakas on tilannut Palvelun täytettyään rekisteröitymislomakkeen nettisivuilla ja lähetettyään sen yhtiön asiakaspalveluun. b) Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen; c) Palveluntarjoaja on tilaus- tai toimitusvahvistuksella hyväksynyt tilauksen; d) Asiakas on maksanut ensimmäisen laskun; e) aina kun voidaan katsoa Asiakkaan tilanneen Palveluntarjoajalta Palvelun ja Palveluntarjoajan hyväksyneen tilauksen ja alkaneen toimiin sen toteuttamiseksi. Sopimus voi syntyä myös Asiakkaan hyväksyessä Palveluntarjoajan voimassa olevan tarjouksen. Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti. Sopimusmuutoksiksi katsotaan myös sähköisessä muodossa tehdyt muutokset.

3 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan suostumusta siirtää Sopimusta edelleen. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamatta siitä asiakkaalle. Palveluntarjoajan alihankkijoiden käyttämistä ei katsota sopimuksen siirtämiseksi. Sopimukseen perustuvat erääntyneet ja tulevat saatavat saadaan siirtää kolmannelle osapuolelle.

4 TOIMITUS JA HYVÄSKYMINEN

4.1 Toimitusajankohta

Palveluntarjoaja avaa Palvelun Asiakkaan käyttöön tai luovuttaa Asiakkaalle Palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet sovittuun aikaan mennessä. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, se on vähintään neljä (4) viikkoa Sopimuksen syntymisestä.

4.2 Toimituksen hyväksyminen

Asiakkaan on tarkastettava Palvelu välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas kirjallisesti reklamoi havaituista virheistä seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos Asiakas on ottanut Palvelun sen normaaliin tarkoituksenmukaiseen käyttöön (tuotantokäyttö). Sellaiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa Palvelun käyttämistä eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Palveluntarjoaja on velvollinen korjaamaan ne ilman aiheetonta viivytystä.

5 PALVELUN TUOTTAMINEN JA KÄYTTÖ

5.1 Palvelun tuottaminen ja muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Palvelun tuottamisessa ja muutoin alihankkijaa, kuten ICT – infrastruktuurin tai vastaavien palveluiden ulkoistamiseen. Palveluntarjoaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omasta toiminnastaan. Palveluntarjoajan vastuu viiveistä tai virheistä, jotka liittyvät alihankkijan toimittamiin järjestelmiin, ohjelmistoihin tai palveluihin, joita Palveluntarjoaja ei ole itse kehittänyt tai suorittanut, rajoittuu siihen vastuuseen, johon alihankkija on sitoutunut Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman turvallisesti ja luotettavasti sekä varmistamaan, että Palvelun tuottamiseen kohdistuu riittävät hallinnolliset, fyysiset ja tekniset turvatoimet.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun, sen tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset aiheuttavat Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin muutoksia, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Asiakkaan vaatimista muutoksista Palveluun peritään Palveluntarjoajan määrittämä maksu.

5.2 Palvelun käyttöoikeus ja immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun ja sen siihen liittyvään aineistoon ja tietokoneohjelmiin sisältöön liittyvät oikeudet, pois lukien Asiakkaan aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet, kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei ole oikeutta (i) poistaa, muokata tai peittää Palvelussa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä, (ii) muokata, kopioida tai luoda johdannaisteoksia Palveluun perustuen; (iii) kopioida tai avata Palvelun teknistä sisältöä; tai (iv) kirjautua Palveluun rakentaakseen kilpailevan palvelun tai kopioidakseen Palveluun sisältyviä ideoita, ominaisuuksia, toiminnallisuuksia tai graafisia esityksiä.

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ainoastaan Sopimuksessa, yleisissä sopimusehdoissa, palvelukuvauksessa ja mahdollisissa käyttöohjeissa kerrotulla tavalla. Palvelun ja sen yhteydessä käyttöoikeuksin luovutettuja laitteistoja, ohjelmistoja, asiakirjoja ja muuta aineistoa on käytettävä Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen antamien ohjeiden mukaisesti ja vain sovittuun tarkoitukseen. Asiakkaalla on annettujen käyttöoikeuksien rajoissa oikeus vapaasti selata ja käyttää Palvelua ja sen sisältämää aineistoa omassa liiketoiminnassaan käyttöoikeuden voimassaoloaikana. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Palvelun toimitus- ja käyttömaa on Suomi.

Asiakkaan aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan aineisto tarkoittaa (i) Asiakkaan Palveluun siirtämää, keräämää tai tallentamaa taikka muuten Asiakkaan lukuun Palvelua varten Palveluntarjoajalle luovutettua tai käyttöön asetettua aineistoa tai tietoa, (ii) muuta aineistoa, joka on tarkoitettu sisällytettäväksi Palveluun tai operoitavaksi Palvelussa, (iii) Asiakkaan Palvelun tai sivuston kautta toisille käyttäjille tai Palveluntarjoajan taikka kolmansien osapuolien palvelimille toimittamaa materiaalia, tai (iv) muuta osapuolten Asiakkaan aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa. Asiakas vakuuttaa, että sillä on oikeus tallentaa Palveluun kaikki Asiakkaan aineisto.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa Palvelun kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja tuottamiseksi. Palveluntarjoaja voi käyttää Asiakkaan aineistoon sisältyviä tietoja ja Asiakkaan aineistoa käsiteltäessä saatuja tietoja edellyttäen, että tällaisista tiedoista poistetaan viittaukset Asiakkaaseen tai henkilöihin. Tällaiset anonyymitiedot ovat Palveluntarjoajan omaisuutta, joka voi käyttää tietoja Palvelun parantamista ja tilastointia varten.

Käyttöoikeuden päättyessä Asiakkaan on Palveluntarjoajan pyynnöstä omalla kustannuksellaan palautettava tai hävitettävä hallussaan oleva alkuperäinen luovutettu materiaali sekä siitä mahdollisesti valmistetut kopiot.

Palvelussa olevan Asiakkaan aineiston säilytysvelvoite päättyy Sopimuksen päättyessä, ellei sopimuskohtaisesti ole toisin sovittu. Palveluntarjoaja luovuttaa Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä Asiakkaan aineiston neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Sopimuksen päättymisestä. Asiakkaan aineisto luovutetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa aineiston keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta käytössä olevan hinnaston mukainen maksu.

5.3 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Asiakas vastaa niiden laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly Sopimuksen mukaiseen toimitukseen.  Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet tai ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse yleisen viestintäverkon tai Palveluntarjoajan palvelujen toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

5.4 Palvelun kautta toimitettu aineisto

Asiakas vastaa Palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Palveluntarjoajan tai kolmasien osapuolien palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittama tai Asiakkaan Palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä yleiselle viestintäverkolle eikä loukkaa kolmansien immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa, lain taikka viranomaisen määräyksiä. Jos Palveluntarjoaja, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että Asiakkaan Palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen palvelimille, Palveluntarjoajalla on Asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus ryhtyä muihin välttämättömiin toimiin sekä vaatia Asiakkaalta korvausta aiheutuneesta vahingosta.

Koska Palveluntarjoaja ei valvo Palvelun avulla kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Palveluntarjoaja ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun avulla välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

5.5 Palvelun käyttö

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja sitoutuu noudattamaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä. Asiakas vastaa siitä, että Palvelun käyttötavasta ei aiheudu häiriötä yleiselle viestintäverkolle tai Palveluntarjoajan palveluille. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja sopimusehtojen noudattamisesta silloinkin, kun Asiakas on antanut Palvelun toisen käytettäväksi tai Palvelua on käyttänyt joku muu kuin Asiakas itse. Asiakas vastaa tekemistään tai sopimussuhteen ulkopuolisella teettämistään Palvelun käyttöön vaikuttavista päätelaite-, laite- ja muista ohjelmoinneista sekä niiden pysyvyydestä ja poistamisesta. Ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti sovittu toisin, Asiakas vastaa itse laitteiden, ohjelmistojen ja muiden vastaavien kokonaisuuksien tietoturvasta ja suojaamisesta palomuureilla tai muilla vastaavilla tavoilla. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaan tulee käyttää Palvelua sovittuun tarkoitukseen, eikä Asiakkaalla ole oikeutta muuttaa Palvelun sisältöä tai sen toteuttamistapaa. Palvelun jälleenmyynti, vuokraus tai muu luovus kolmannen osapuolen käyttöön edellyttää aina Palveluntarjoajan suostumusta. Luovutus ilman suostumusta on Palvelun keskeyttämis- ja purkuperuste.

6 TUNNISTEET

6.1 Tunnisteet

Palveluntarjoajalla on Asiakasta kuultuaan oikeus valita Palveluun kuuluvat Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset ja muut tekniset osoitteet ja tunnukset (jäljempänä ”tunnisteet”). Ne säilyvät Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen omistuksessa eikä Asiakkaalla ole niihin mitään oikeuksia Sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

6.2 Tunnisteiden muuttaminen Asiakkaan pyynnöstä

Tunnisteita voidaan muuttaa Asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan edellyttäen, että se on teknisesti mahdollista eikä muutoksesta aiheudu Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle kohtuutonta haittaa.

6.3 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa tunnisteita

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos lainsäädäntö, viranomaismääräykset tai viestintäverkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat taikka muut vastaavat syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja ilmoittaa tunnisteiden muutoksesta kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaantuloa, ellei kysymys ole tietoturvasta johtuvasta muutoksesta, joka edellyttää välittömiä toimenpiteitä.

6.4. Käyttäjätunnukset, salasanat ja muut salassapidettävät tunnisteet

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita näihin verrattavia Palvelun salassapidettäviä tunnisteita siten, että ne eivät joudu kolmannen tietoon ja käytettäväksi. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Palveluntarjoajalle tällaisten tunnisteiden paljastumisesta tai joutumisesta ulkopuolisille. Asiakas vastaa kaikesta tällaisten tunnisteiden avulla tapahtuneesta käytöstä. Asiakas vastaa myös kaikista tunnisteiden vaihdosta aiheutuvista kustannuksista.

7 ASIAKASTIEDOT JA NIIDEN KÄSITTELY

7.1 Tietojen antaminen

Asiakkaan tulee ennen Palvelun toimittamista antaa Palveluntarjoajalle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat asiakastiedot. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Palveluntarjoajalle asiakastietojen muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan ilmoittamat Palvelun käyttäjät tietävät heitä koskevien asiakastietojen antamisesta Palveluntarjoajalle.

7.2 Asiakastietojen ja tunnisteiden käsittely ja luovutus

Palveluntarjoaja käsittelee laskutusta, markkinointia ja asiakaspalvelua varten rekisterinpitäjänä Asiakkaan Palvelun tilaamisen yhteydessä antamia henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely on kuvattu tietosuojaselosteessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä ja luovuttaa asiakastietoja ja tunnisteita voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Palveluntarjoaja noudattaa soveltuvia viranomaisten ohjeita ja suosituksia asiakastietojen ja tunnisteiden käsittelyssä ja luovuttamisessa.

Palveluntarjoaja voi lähettää Asiakkaalle ja Asiakkaan edustajille suoramarkkinointiviestejä sähköisessä muodossa. Asiakkaalla ja Asiakkaan edustajilla on oikeus kieltää Palveluntarjoajaa käyttämästä ja luovuttamasta häntä koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin.

7.3 Asiakaspalvelutilanteiden viestinnän tallentaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa nauhoittaa puheluita ja tallentaa muuta viestintää, kuten sähköpostiviestejä, asiakassuhteen hoitamista ja hallintaa, palvelujen kehittämistä, tuottamista, toimittamista ja tarjoamista varten sekä reklamaatioiden selvittelyyn, laskutuksen ja luotonvalvonnan tarkoituksiin, koulutukseen tai muihin Palveluntarjoajan määrittelemin lainmukaisiin tarkoituksiin.

8 PALVELUN YLLÄPITO, PALVELUN VIRHE JA VIRHEIDEN KORJAAMINEN

8.1 Palvelun ylläpito

Palveluntarjoaja pitää Palvelun käyttökunnossa Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen rakennus-, korjaus- tai kunnossapitotöitä varten. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai häiriötöntä toimivuutta Palvelun luonteesta johtuen.

8.2 Ylläpidon rajoitukset

Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjaamista, joka on aiheutunut Palveluntarjoajasta riippumattomasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten:

- Palvelun virheellisestä käytöstä taikka huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä Palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden tai Palvelun teknisen käyttöympäristövaatimusten noudattamisessa tai:

- Palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, tietoliikenneyhteyksistä, ohjelmistoista tai muun kuin Palveluntarjoajan tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta.

8.3 Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa Sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti Palvelun käyttämistä. Palveluntarjoaja korjaa Palvelussa havaitut Palvelun käyttöä olennaisesti vaikeuttavat virheet arkipäivisin niin pian kuin mahdollista. Muuna aikana virheet voidaan korjata erikseen sovittaessa ja korjaustyöstä peritään hinnaston mukaiset maksut. Palveluntarjoaja ei sitoudu mihinkään oletettuihin takuisiin Palveluun liittyen, kuten esimerkiksi Palvelun soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja korjaa ne Palvelussa, toimituksessa ja tehdyssä työssä olevat virheet, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vastuulla olevasta tuottamuksellisesta Sopimuksen rikkomisesta, ja vain, jos niistä on reklamoitu viipymättä. Palveluntarjoaja vastaa korjauskuluista, mutta ei ole velvollinen maksamaan muita korvauksia. Korjaamisen sijaan Palveluntarjoajalla on oikeus vaihtaa toimitukseen kuuluva Palvelu, laite tai ohjelmisto toiminnallisesti vastaavaan, jos korjaamisesta aiheutuisi Palveluntarjoajalle kohtuuttomia kustannuksia.

Palveluntarjoajan vastuu ei koske virheitä, jotka ovat aiheutuneet välillisesti tai välittömästi Asiakkaasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta kolmannesta osapuolesta. Mikäli Asiakas on reklamoinut virheestä tai häiriöstä ja virhe ei ole Palveluntarjoajan vastuulla, Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle aiheutuneet kustannukset virheen tai häiriön etsimisestä ja paikallistamisesta Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

9 PALVELUNTARJOAJAN OIKEUS RAJOITTAA, KESKEYTTÄÄ TAI SULKEA PALVELU

Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa, keskeyttää tai sulkea Asiakkaan Palvelut, jos:

- Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä saatavaa kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,
- Asiakas on ylittänyt ennakkomaksun tai vakuuden rajan,
- Asiakas ei ole vaatimuksesta huolimatta toimittanut ennakkomaksua tai vakuutta,
- Asiakas on haettu selvitystilaan, saneerausmenettelyyn tai konkurssiin, Asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi,
- Asiakas on aiheuttanut häiriötä viestintäverkolle, liikenteelle tai muille käyttäjille tai muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja,
- Asiakas on menettänyt tai jättänyt hankkimatta Palvelussa tarvittavat viranomais- tai muut luvat,
- Asiakas on toimittanut tai Asiakkaan palvelun kautta on toimitettu toisille Palvelun käyttäjille taikka Palveluntarjoajan tai kolmannen palvelimelle ei-toivottua aineistoa, roskapostilähetykset mukaan lukien, tai Asiakas on käyttänyt Palvelua markkinoinnissa noudatettujen tapaohjeiden ja lainsäädännön vastaisesti,
- Asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
- Asiakas on kapparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta,
- Asiakasta ei tavoiteta jonkin Sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi,
- on perusteltuja syitä olettaa, että Palvelua käytetään kolmannen oikeutta loukaten tai lain tai hyvän tavan vastaisesti,
- keskeyttäminen on tarpeen Palvelun tai sen osan korjausta, päivittämistä, ylläpitoa tai kunnossapitoa varten, Palveluun liittyvän viestintäverkon tai sen osan korjausta tai päivittämistä varten, tai Palvelun tietoturvallisuuden, käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin, tai
- voimassaoleva lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai –suositukset sitä edellyttävät

Palvelun keskeytyminen Asiakkaasta johtuvasta syystä ei keskeytä Asiakkaan velvollisuutta maksaa Sopimuksen mukaiset maksut.

Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Palvelu välittömästi, jos Palvelu on avattu virheellisin tiedoin.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Palveluntarjoaja rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään mahdollisen rekisteröitymisen tai Sopimuksen solmimisen yhteydessä minkä lisäksi Palveluntarjoaja käsittelee Palvelun tuottamisen yhteydessä muita Palvelun käyttöön ja käyttäjiin liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittelyn, rekisteröidyn oikeuksien ja markkinointioikeuksien osalta noudatetaan, mitä Palveluntarjoajan Internet-sivuilla saatavilla olevassa tietosuojaselosteessa tarkemmin esitetään. Asiakkaan solmiessa Sopimuksen palveluiden käytöstä, Asiakas hyväksyy yllä mainitun tietosuojaselosteen mukaisen henkilötietojensa käsittelyn ja Palveluntarjoajan markkinointioikeudet.

11 VAHINGONKORVAUS

11.1 Palveluntarjoajan tuottamuksesta aiheutuneet vahingot

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle vahingonkorvausta ainoastaan Palveluntarjoajan tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä kustannuksista. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin enintään kyseessä olevan Palveluntarjoajan Palvelun osaan kohdistuvaa yhden (1) kuukauden laskutusta vastaavaan määrään.

11.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Palveluntarjoaja ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Palveluntarjoaja ei myöskään korvaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja kuten esimerkiksi vahinkoja, jotka johtuvat Asiakkaan, Palvelun käyttäjän, muun palveluiden tuottajan toiminnasta tai näiden vastuulla olevista laitteista, yhteyksistä tai ohjelmistoista eikä Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä luvussa mainittujen vahinkojen korvaamiseen.

11.3 Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Palveluntarjoajalta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai siitä, kun toimitus on tapahtunut.

11.4 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa

Jos Asiakas liittää Palveluun viallisia tai häiriöitä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Asiakkaan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, yhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolella mahdolliset vahingot ja vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää Palveluntarjoajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin Palveluntarjoajaa vastaa Asiakkaan toiminnan takia, Asiakas vastaa näistä Palveluntarjoajalle aiheutuvista kustannuksista.

12 MAKSUT JA HINNAT

12.1 Palvelusta maksettavat maksut

Palveluntarjoaja lähettää laskut Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakas vastaa laskutusosoitteen muutoksien ilmoittamisesta. Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle Palvelusta hinnaston tai Sopimuksen mukaiset maksut. Maksuvelvollisuus alkaa Palvelun toimituspäivästä ja päättyy, kun Sopimuksen irtisanomisaika tai määräaika päättyy.

12.2 Maksujen erääntyminen

Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien.

Jos Asiakas on laiminlyönyt maksun maksuvelvoitteen vähintään kuukaudella maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut Sopimuksen nojalla vielä erääntymättömät saatavat, osamaksusaatavat mukaan lukien, heti maksettaviksi.

12.3 Maksumuistutukset

Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää. Asiakkaan on muistutuksesta huolimatta maksettava riidaton osa eräpäivään mennessä. Jos huomautus on tarkastuksessa todettu aiheettomaksi, tulee Asiakkaan suorittaa heti erääntynyt lasku viivästyskorkoineen.

12.4 Hintojen muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnastojaan ja Palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Maksujen korotuksesta ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään hinnan korotuksen kohteena olevien Palveluiden osalta välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan.

12.5 Verot ja viranomaismaksut

Arvonlisävero ja muut viranomaisten määräämät julkiset maksut lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta.

13 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

13.1 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on 12 kuukauden määräaikainen Sopimus.

Määräaikaista Sopimusta ei voi purkaa tai irtisanoa päättymään Sopimuksen määräajan kuluessa eikä ennen kuin kaikki Palvelun kuukausimaksut on maksettu.

Asiakkaan on tuhottava tai Palveluntarjoajan pyynnöstä palautettava kaikki käyttöoikeuksin luovutetut ohjelmistot ja muu aineisto sekä poistettava tai muutoin tehtävä käyttökelvottomaksi Asiakkaan laitteisiin asennetut ohjelmistot.

13.2 Palveluntarjoajan oikeus sopimuksen irtisanomiseen ja purkamiseen

Palveluntarjoaja voi irtisanoa tai vaihtoehtoisesti purkaa Sopimuksen kokonaan tai osittain, jos

- Asiakas on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomais- tai muut luvat

- Asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan,
- Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä korjaa rikkomusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Palveluntarjoajan vaatimuksesta, tai
- Sopimuksen jatkamisesta aiheutuu Palveluntarjoajalle kohtuuttomia kustannuksia ja haittaa

13.3 Purku- ja irtisanomisilmoitukset

Purku- ja irtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti allekirjoitettuna. Kirjallisessa irtisanomisilmoituksessa on yksilöitävä, mitkä Palvelut ja/tai Palvelun osat irtisanotaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tahattomasti irtisanomista Palveluista aiheutuneista vahingoista Asiakkaalle tai muulle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Asiakkaalta tahattomasti irtisanottujen Palvelujen palauttamisen asiantuntijatyön kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Purkaminen ei lakkauta Asiakkaan velvollisuutta maksaa Sopimuksen mukaiset maksut sopimuskauden loppuun saakka. Mahdollisesti palautettaville maksuille ei makseta korkoa. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja ei palauteta.

13.4 Palvelun tuottamisen lopettaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelu tai sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus lopetettua Palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

14 MUUT EHDOT

14.1 Salassapitovelvollisuus

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toiselta sopijapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot. Palveluntarjoaja pidättää kaikki oikeudet Asiakkaalle luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin, eikä Asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi Sopimuksen mukaisen toiminnon yhteydessä. Sopimuksen päättyessä sopijapuolen on palautettava toiselta sopijapuolelta saamansa tiedot ja aineisto sekä poistettava tallennettuna oleva aineisto. Kumpikin sopijapuoli vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä sopijapuolen mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin.

Tämä salassapitoehto on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

14.2 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla ratkaistaan Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä saatavaansa koskeva vaatimus myös Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

14.3 Tulkintajärjestys

Jos Sopimuksen ja sen liitteiden välillä havaintaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti Sopimusta ja toissijaisesti liitteitä niiden numerojärjestyksessä.

14.4 Ilmoitukset

Asiakkaan tulee lähettää Sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Palveluntarjoajan Sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai muuten sähköisesti.

Palveluntarjoajan lähettää Sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen, Asiakkaan Palveluntarjoajalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuten sähköisesti. Palveluntarjoajan postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

14.5 Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolen ei ole syytä ottaa huomioon Sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien yhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syys sekä edellä tässä kohdasta mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

14.6 Sopimusehtojen muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja. Palveluntarjoaja saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista muutoksista asiakkaalle yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa Asiakkaalla on oikeus kahden (2) viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa Sopimus kirjallisesti päättymään uusien sopimusehtojen voimaan tullessa. Palveluntarjoaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävillä osoitteessa: www.infoa.fi/sopimusehdot/