Nettihakemistot entistä suosituimpia

Netin haku- ja hakemistopalvelut ovat viime vuosina olleet Internetin käytetyimpien palveluiden  joukossa. Sähköisten hakemistojen osuus mainosmäärässä oli vuonna 2006 42 miljoonaa euroa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekisteröi tietosi palveluun

Rekisteröimällä tietosi Infoa.fi -palveluun varmistat tietojesi löytymisen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tehokkuutta yrityksen markkinointiin hakukoneoptimoinnilla

Hakukoneoptimointi on prosessi, jonka tavoitteena on lisätä hakukoneiden luonnollisista hakutuloksista tulevan liikenteen laatua ja määrää. Hakukoneoptimoinnissa parhaat tulokset saavutetaan hyvällä sisällöllä ja tehokkaalla verkkoviestinnällä. Myös sosiaalisen median vaikutus luonnolliseen liikenteeseen on mittava. Nykyisin parhaita hakukone näkyvyyttä parantavia väyliä on myös Internetissä toimivat hakemistopalvelut.

Hakukoneoptimointi on nykyisin yrityksille ennen kaikkea uusasiakashankinnan väline, mutta myös imagon- ja maineenhallinnan työkalu. Hakukoneiden toimintamalli tiedonjakamisessa muuttuu koko ajan, tästä syystä yritysten on kannattavinta pitää yllä jatkuvaa ja tehokasta hakukoneoptimointia.
Yrityksen tunnettuuden ja helpomman lähestyttävyyden takaamiseksi kannattaa valita oikeanlainen ja tehokas hakemistopalvelu. Hakemisto pystyy näin omalta osaltaan vastaamaan yrityksen tietojen ajantasaisuudesta ja antamaan asiakkaalle ensikäden tiedot, sekä luonnollisesti ohjaamaan asiakkaan yrityksen omille verkkosivuille etsimiensä palveluiden pariin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hakemistopalvelut markkinoinnin voimavarana

Hakemistoissa liikkeiden, toimijoiden ja palveluntarjoajien tärkeimmät perustiedot ovat helposti kaikkien saatavilla.
Yhteystietojen lisäksi hakemistoissa on kattavasti tietoa yritysten toimialoista, tuotteista, palveluista ja vastuuhenkilöistä. Monissa hakemistoissa palvelun laajuudesta riippuen yrityksen tietoihin lisätään muitakin elementtejä kuten tuotekuvia ja karttalinkkejä.

Sähköisen hakemiston käyttäjä löytää tuotetta tai palvelua myyvän yrityksen nopeasti ja helposti vertailua varten.
Internetissä valtakunnallinen yrityshakemisto mm. Infoa.fi, Suomen118.fi, Suomenyritysrekisteri.fi, tavoittaa kustannustehokkaasti koko Suomen. Hakemistoja käyttävät niin yksityishenkilöt kuin yritykset.
Hakemistot mahdollistavat yrityksille tehokkaan näkyvyyden paitsi valtakunnallisesti, myös paikallisesti. Esimerkiksi tietyille toimialoille tai tietyille alueille koostetut hakemistot on suunniteltu erityisesti ammattialan yrityksiä ja asiakkaita varten. Niissä yleishyödyllinen tietopaketti ja alan palveluhakemisto kohtaavat käyttäjäystävällisellä tavalla. Tällaisissa hakemistoissa yritykset erottuvat tehokkaasti omassa kohderyhmässään.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rakennuskanta uusiutuu Suomessa

Tuoreen selvityksen mukaan Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana tehdyistä investoinneista yli 60 prosenttia on rakentamista. Rakennuskanta uusiutuu noin prosentin verran vuodessa. Rakentamisella on näin ollen suuri merkitys Suomen kansantaloudessa. Siihen käytetään noin kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta.
Kansallisvarallisuudestamme rakennusten, maa- ja vesirakenteiden sekä rakennetun ympäristön osuus on 70 prosentin luokkaa. Suomessa tehdyistä investoinneista yli 60 prosenttia on rakentamista. Rakennuskanta uusiutuu noin prosentin verran vuodessa.

Rakennusalan näkymät ovat tänä päivänä hyvät ja ala on kasvussa myös täällä koti Suomessa. Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 0,5 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan kolmen kuukauden jaksoon verrattuna. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi tuoreimmalla ajanjaksolla 5,2 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan 1,7 prosenttia. Sen sijaan talonrakentamisen liikevaihto väheni 2,2 prosenttia.
Lähde stat.fi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ravintola-alan pitkän aikavälin näkymät suotuisia – hintojen nousu mietityttää

Matkailu- ja ravintolapalveluiden alkuvuosi 2012 oli myönteinen, mutta kysyntä hidastui kesän jälkeen. Ruokamyynnin kasvu säilyi myönteisenä syksyyn asti, joskin viileä kesä käänsi alkoholin myynnin selvään laskuun. Majoitusmyyntiä jarrutti kotimaisten yöpymisten hidas kasvu.
Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan matkailu- ja ravintola-alan suhdanneodotukset kääntyivät loppusyksystä keskimääräistä heikommiksi. Myynti jäi aiemmista odotuksista, mutta henkilöstön määrä pysyi likimain ennallaan.

Tämän vuoden alkupuoliskolla ravintolamyynnin kehitys on heikkoa. Vuoden alussa nouseva arvonlisävero ja nopea hintojen nousu syövät kotitalouksien ostovoimaa ja työllisyysnäkymät ovat monen kotitalouden osalta epävarmat. Ravintolamyynnin kasvu painottuu vuoden loppupuoliskolle. Ravintoloiden pitkän aikavälin näkymät ovat kuitenkin suotuisat, sillä suomalaiset ruokailevat ravintolassa yhä enemmän.  Lähde Mara.fi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Terveyttä edistävä liikunta ja ravinto

Liikunta ja terveellinen ruoka ehkäisevät sairauksia, lisäävät toimintakykyä ja parantavat terveyttä. Niillä on tärkeä rooli terveyden edistämisessä.
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa valtakunnallisesti terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämistoimista ja niihin liittyvästä päätöksenteosta yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa.
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä on linjattu tavoitteet ja kehittämislinjat eri ikä- ja väestöryhmille. Periaatepäätöksen tavoitteena on, että terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä kasvaa ja liikunnasta syrjäytyneiden määrä vähenee. Rravitsemussuositusten mukaisesti syövien määrä kasvaa, ja kasvisten, hedelmien sekä marjojen käyttöä lisätään samalla, kun tyydyttyneen rasvan, suolan ja sokerin saantia vähennetään.

Hallitusohjelman ja sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian tärkeitä tavoitteita ovat työurien pidentäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa terveellisillä elämäntavoilla, kuten liikunnalla ja ruokavaliolla, on huomattava merkitys. Vähäisen liikunnan ja epäterveellisen ravinnon haittavaikutuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
Lähde thl.fi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------